Vyplňte kontaktní údaje a uveďte svůj dotaz, ozve se Vám náš obchodník.

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail
X
ODESLAT
elektřina
plyn
ÚvodMaloodběratelé Plyn Informace
ZEMNÍ PLYN
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1–6 %). Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv.

Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené podobě (CNG).

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethyl-merkaptan) tak, aby čichem bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento.

CHARAKTERISTIKA
Tyto charakteristiky jsou jen přibližné, protože se podle složení na různých nalezištích liší.

Hustota:
suchý plynný: 0,7 kg/m3 (lehčí než vzduch)
kapalný: 400 kg/m3
Molární hmotnost: M = 0,0164 kg/mol
Zápalná teplota: t = 650 °C
Teplota plamene 1957 °C
Výhřevnost: 16–34 MJ/m3 (plynný)
Oktanové číslo při použití ve spalovacích motorech: 120–130
Dolní mez výbušnosti: 4,4%
Horní mez výbušnosti: 15%

ÚČTOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU

Spotřeba se i nadále měří v m3, ale při fakturaci je spotřeba přepočítávána na MWh. 1 MWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 MWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

fakturovaná energie (MWh) = naměřený objem plynu (m3) * koeficient přepočtu * spalné teplo / 1000

kde platí, že:

naměřený objem plynu (m3) – rozdíl koncového a počátečního stavu měřidla,
koeficient přepočtu (0,975) – technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku, teplotě a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy),
spalné teplo v kWh/m3 (cca 10,5 kWh/m3) – průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období,
období spotřeby 1 rok - pro potřeby vzorového výpočtu je předpokládáno, že ceny uvedené v tabulkách platily po celé období spotřeby.

Přepočet spotřeby zemního plynu na MWh provádíme na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15° C a 101,325 kPa. Spalné teplo zjišťujeme průběžně a pro účely přepočtu ho vypočítáváme ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Orientační (domácí) přepočet na MWh
V případě zemních plynů, které jsou dodávány zákazníkům v ČR, lze z jednoho m3 zemního plynu jeho dokonalým spálením získat přibližně 0,0105 MWh, to znamená, že spotřebu naměřenou v m3 lze na MWh přibližně přepočítat vynásobením koeficientem 10,5 a vydělením 1000.

Co je 1 MWh zemního plynu?
1 MWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 MWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného chemického složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Co je spalné teplo?
Podle definice je spalné teplo množství tepla (udané v MWh), které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu se vzduchem, přičemž tlak, při němž spalování probíhá, je po celou dobu konstantní, všechny zplodiny jsou ochlazeny na výchozí teplotu složek účastnících se spalování, při níž musí být všechny zplodiny v plynném stavu, kromě vody vzniklé při spalování, která je při této teplotě v kapalném stavu. (Pro účely účtování bude použita teplota 15 °C (288,15K), tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost ZP Ř=0.) Spalné teplo objemové je spalné teplo vztažené na objemovou jednotku plynu (kWh/m3).

Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě?
Vážený průměr spalného tepla objemového za fakturační období bude vždy uveden na faktuře, nebo může zákazník učinit dotaz na zákaznické lince.

Co ovlivňuje spalné teplo?
Spalné teplo závisí v prvé řadě na chemickém složení zemního plynu, tedy množství jednotlivých chemických látek, které mají různá spalná tepla. Proto se spalné teplo zemního plynu počítá z procentuálního obsahu jednotlivých složek obsažených v plynu. Rozhodující pro hodnotu spalného tepla je obsah uhlovodíků C1 – C5 , které svým vysokým energetickým obsahem podstatně ovlivňují výsledné spalné teplo zemního plynu. Jelikož spalné teplo u plynů se vykazuje na objemovou jednotku (např. v kWh/m), musí být předem definováno, za jaké teploty a tlaku plynu bude spalné teplo počítáno. Přepočty spotřeby zemního plynu na MWh budou prováděny pro standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15 °C a 101,325 kPa.

Jak se spalné teplo projeví ve spotřebiči?
Hořením plynu se uvolňuje teplo, které je ve spotřebiči využíváno pro vytápění, ohřev vody, vaření apod. Na provozu spotřebiče se změna spalného tepla neprojeví, protože dodavatel zemního plynu je povinen dodávat takový zemní plyn, aby při změnách v jeho složení nedocházelo ke změnám v průběhu spalování. Změny ve spalném teple se ale projeví ve spotřebě – nižší spalné teplo znamená vyšší spotřebu vyjádřenou v objemových jednotkách a naopak.

Kde zjistit hodnoty spalného tepla?
http://www.rwe-gasnet.cz/cs/spalne-teplo/

Návštěvník: Maloodběratel

CORASTA IMPLEMENTUJE GDPR DO PROCESŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZOBRAZIT VÍCE

INFORMACE ZE ZÁKONA

V této rubrice naleznete důležité informace, které zveřejňujeme v souladu se zákonem

ZOBRAZIT VÍCE

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

Od ledna 2021 máme nový zákaznický portál

ZOBRAZIT VÍCE

ASOCIACE NAZÁVISLÝCH DODAVATELŮ ENERGIÍ

Společnost CORASTA se stala zakládajícím členem Asociace nezávislých dodavatelů

ZOBRAZIT VÍCE

TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ CENÍKŮ

Dodavatelé jsou povinni na změny ceníků upozornit vždy dva měsíce před tím, než vstoupí v platnost. Společnost CORASTA s.r.o. tímto oznamuje pravidelné změny ceníků  silové elektřiny a zemního plynu.

ZOBRAZIT VÍCE

CENÍK ROAMINGOVÝCH SLUŽEB

Ceník roamingových služeb platný od 1.7.2014

ZOBRAZIT VÍCE

VIRTUÁLNÍ MOBILNÍ OPERÁTOR

Výhodné ceny mobilních služeb pro firmy i soukromé osoby.

ZOBRAZIT VÍCE
© 2009-2024 CORASTA s.r.o.
Vytvořil a provoz zajišťuje WEBHIT®
Tento web využívá pouze nezbytně nutné technické cookies. Tento typ cookies nemůže být individuálně deaktivován. Zavřít